CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o.
Hlavná 24
059 21 Svit

Tel. + 421 52 715 2399