CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o.
Hlavná 24
059 21 Svit

Tel. + 421 52 715 2399

Individuálny dovoz vozidiel

INFORMÁCIE – vydávanie potvrdení/podkladov pre individuálne dovezené vozidlá do SR

Spoločnosť FIAT SR s.r.o. môže zabezpečiť v súlade so zákonom č.725/2004 Z.z. § 5 ku každému vozidlu, ktoré doviezla a ktoré má uznané typové schválenie ES (tzv.Globálnu homologizáciu) výtlačok originálu osvedčenia o zhode vozidla COC.
Týka sa to vozidiel kategórie M1-osobné (ak nie sú schválené podľa niektorej národnej homologizácie); vozidlá kategórie N1-nákladné typové schválenie ES nemajú (neexistuje teda ani dokument COC).

Duplikát dokumentu COC, ktorý slúži vždy k prvotnej registrácii nového vozidla, je možné od apríla 2006 z našej strany zaistiť aj pre staršie vozidlá, ktoré boli prvý krát predané a už registrované mimo Slovenskej republiky a neboli dovezené a predané našou spoločnosťou (za predpokladu bodu 1., druhý odstavec).
V prípade požiadavky na zaistenie duplikátu dokumentu COC pre už registrované vozidlá, je potrebné, aby súčasný vlastník vozidla konal podľa priloženého postupu (viď. príloha POSTUP COC).
Upozorňujeme, že v prípade, že konkrétne vozidlo bolo v dobe prvotnej registrácie schválené podľa niektorej národnej homologizácie (napr. SR, ČR, Taliansko..), nebude mať vozidlo typové schválenie ES (tzv. Globálnu homologizáciu) a neexistuje teda jeho dokument COC.

V súlade s požiadavkou príslušného dopravného úradu môže FIAT SR poskytnúť za poplatok všetky potvrdenia/podklady pre žiadateľa, ktorých vozidlo bolo dovezené individuálne a dosiaľ nemá registráciu v SR, napr
- a) potvrdenie o zhode vozidla so schváleným typom v SR (s prílohou ZTO – Základného technického opisu, ak bolo vozidlo do SR dovážané a schválené)
- b) potvrdenie o plnení smerníc EHS/ES z hľadiska hlukov, emisií, emisií dieselových motorov, brzdového systému a elektromagnetickej kompatibility (poznámka – vzhľadom k tomu, že sa vozidlá FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA schvaľujú podľa smerníc EHS/ES, nie sú schvaľované podľa predpisov EHK)
- c) potvrdenia akýchkoľvek ďalších technických parametrov, potrebných pre vyplnenie Osvedčenia o evidencii.

FIAT SR vystaví na základe žiadosti potvrdenie podľa bodov 4 a) b) alebo c), každopádne nezodpovedá za skutočnosť, či tieto technické parametre konkrétneho vozidla budú vyhovovať a postačovať súčasným kritériám, stanovených úradmi pre schválenie vozidla v SR !!!
Platnosť/neplatnosť ZTO a úroveň plnenia podľa smerníc EHS/ES závisí od dátumu výroby vozidla.

Kontaktná adresa a osoba pre vybavovanie žiadostí:

Fiat SR spol., s r.o.

P.O.BOX 100 Božena Špotáková
840 05 BRATISLAVA bozena.spotakova@consulenti.fiat.com


Úřední hodiny pro osobní a telefonický styk se zákazníky jsou: v pracovní dny od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00

Postup pre vystavenie duplikátu C.O.C., DOC Žiadosť, DOC

sabl_4_2510_1_0_1.gifPostup pre vystavenie duplikátu C.O.C. DOC sabl_4_2510_1_0_1.gifŽiadosť, DOC